See latest COVID-19 updates on government website www.sacoronavirus.co.za.

‘n Sekere Manier Om Tot 12% Van Jou

5 Mar 2012

‘n Sekere Manier Om Tot 12% Van Jou

BTW en die inbegrepe gevaar
Indien BTW nie spesifiek vermeld word nie, word regtens aanvaar dat BTW reeds by die ooreengekome
prys ingesluit is. As dit nie die bedoeling was nie en jy onder die indruk verkeer het dat die koper nog
sy 14% belasting bo en behalwe die koopprys sou betaal, gaan jy teleurgestel word. En jy sal steeds
aanspreeklik wees vir die oorbetaling aan SARS van die BTW belastinggedeelte op jou ooreengekome
verkoopprys (dit kom neer op 12.28% van die bruto prys).
Jy kan natuurlik probeer om aan te dui dat dit deurgaans jou en die koper se werklike bedoeling was dat
BTW nie by die prys ingesluit was nie en dat dit bykomend deur die koper betaal sou word. Dit gaan egter
nie so maklik wees waar die koper skielik die geleentheid sien om 14% op die koopprys te spaar nie.
Wie gaan vir SARS betaal? Die geval van die suiwelboer, die huurder en die opsie om te koop.
Die Hoogste Hof van Appèl het onlangs hieroor uitsluitsel gegee. Die eienaar van ‘n suiwelplaas het die
plaas as ‘n werkende eenheid grond uitverhuur. Hy het ook aan die huurder ‘n opsie verleen om die plaas
vir die bedrag van R700 000 by hom te koop, sonder dat daar enige melding van BTW in die opsie gemaak
word. Die huurder het die opsie uitgeoefen teen die prys van R700 000 BTW ingesluit. Soos te wagte
beweer die eienaar op sy beurt weer dat die prys definitief BTW uitsluit en hy versoek die hof dan om ‘n
stilswyende of inbegrepe ooreenkoms tot hierdie effek in die ooreenkoms in te lees.
Die hof is egter nie bereid om sodanige inbegrepe ooreenkoms te aanvaar nie en bevind teen die eienaar.
Die eienaar moet dus uit die bedrag van R700 000 wat hy van die koper ontvang, BTW van R85 964 aan
SARS oorbetaal.